آدرس پستی 

زاهدان، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

صندوق پستی : 987-98138


05433443600 - 05433441600

امور دانشجویان غیر ایرانی


05433429729

 

دفتر ریاست واحد

05433444239