دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در 21 آذر ماه 1361 فعاليت علمي خود را با ظرفيت 90 دانشجو، در رشته كارداني عمران، رياضي و ماشين آلات كشاورزي در ساختمان استيجاري كوچكي آغاز كرد و توسعه روز افزون آن نشان داد كه اين منطقه مرزي تا چه حد نيازمند چنين اقدامي بوده است و گامي موثر در توسعه و اعتلاي اجتماعي- فرهنگي و سياسي جنوب شرق كشور برداشته است.

اين واحد دانشگاهي با درجه جامع يك ستاره، تعداد 7861 دانشجو، تعداد 6 دانشكده و تعداد 122 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني‌پيوسته و ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، كارشناسي ارشد، پزشكي (دكتراي حرفه‌اي) و دكتراي تخصصي در خدمت جوانان و داوطلبان مشتاق به تحصيل در استان است.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان به عنوان دانشگاه مركز و رئيس اين واحد دانشگاهي به عنوان دبير هيات امناي استان، مسئوليت مديريت ديگر واحدها و مراكز دانشگاهي را بر عهده دارد.

دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان

به استناد بند 2 ماده 1 مصوبه 721 مورخ 91/8/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس بزرگترین واحد مرکز استان بعنوان دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان، علاوه بر مسئولیت دبیری هیأت امناء استان و مدیریت دبیرخانه هیأت امناء استان، وظایف هماهنگی واحدهای استان و شوراهای استانی برابر نمودار تشکیلاتی پیوست این بخشنامه و حل مشکلات و تنظیم مناسبات واحدها و مراکز آموزشی استان را در چارچوب مقررات دانشگاه و شرح وظایف پیوست عهده دار می باشد.بر این اساس رئیس بزرگترین واحد دانشگاهی مرکز استان بصورت استانی در سه حوزه:

الف : عملکرد حاصل از انجام وظایف واحد دانشگاهی مرکز استان

ب : عملکرد حاصل از انجام وظایف دبیری هیأت امناء استان

ج : عملکرد حاصل از انجام وظایف هماهنگی استان

مسئولیت دارد و عملکرد ایشان بر همین اساس ارزیابی خواهد شد و حکم انتصاب قطعی به عنوان رئیس بزرگترین واحد مرکز استان پس از احراز شرایط و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس دانشگاه آزاداسلامی صادر می شود.

دبیر هیات امنای استان

به منظور پیگیری و اجرای امور استانی هیأت امناء استان، دبیرخانه هیأت امناء استان زیر نظر دبیر هیأت امناء استان حداکثر با 4 نیروی انسانی با پست سازمانی کارشناس و 2 پست متصدی (حسب پراکندگی و تعداد واحدها و مراکز آموزشی استان که تعداد آن قابل کاهش است) ، پس از تائید ساختار توسط معاونت برنامه ریزی دانشگاه، با مسئولیترئیس دبیرخانه هیأتامناء استان در بزرگترین واحد مرکز استان تشکیل می شود.